ly.img.android.pesdk.kotlin_extension / isZero

isZero

fun <ERROR CLASS>.isZero(): Boolean